logo_interquality
Zaregistrovat se | | 22. září 2019 |
  Hledat

media

SLOVNÍK POJMŮ
Slovník používaných pojmů

Balanced Scorecard

Nástroj, s jehož pomocí se strategie podniku převede do souboru měřitelných ukazatelů ve čtyřech kategoriích: Vize, Současné iniciativy, Podnikové procesy a Výsledky. Balanced Scorecard využívají některé podniky k vyhledávání vhodných zadání pro projekty Six Sigma.

Black Belt

Vysoce kvalifikovaný odborník, ovládající všechny dovednosti pro vedení týmu Six Sigma a zároveň nástroje statistické analýzy či průmyslového inženýrství. Nejčastěji funkce na plný úvazek typicky s kontraktem na dva roky. Je odpovědný za zavedení projektů (DMAIC nebo DFSS). Funkce BB bývá často vnímána jako líheň perspektivních vedoucích pracovníků. BB často koučují nebo pomáhají Green Beltům s vedením projektů.

Certifikace Six Sigma

Potvrzení úrovně znalostí a vědomostí, potřebných pro práci na projektech Six Sigma. K získání certifikátu je zpravidla třeba absolvovat školení, složit písemnou zkoušku a na jednom či dvou projektech prokázat své schopnosti v reálném světě.

CTQ

Critical to Quality jsou klíčové a měřitelné charakteristiky výrobku, služby nebo procesu, které musí být dosaženy aby byly splněny požadavky zákazníků.

Design for Six Sigma (DFSS)

Snaha o zabudování úrovně kvality Six Sigma do výrobku, služby či procesu již ve fázi návrhu. Často se přitom využívá postupu DMADV.

DMADV

Postup, který se volí při projektech Six Sigma, zaměřených na vývoj. Jde o zkratku slov: Define (definuj požadavky), Measure (změř současnou výkonnost), Analyze (analyzuj vztahy mezi proměnnými), Design (navrhni řešení), Verify (ověř v praxi).

DMAIC

Postup, který se využívá při zlepšování procesů. Jde o zkratku slov: Define (definuj požadavky), Measure (změř současnou výkonnost), Analyze (analyzuj příležitosti ke zlepšení), Improve (zlepši výkonnost), a Control (udržuj nový, zlepšený stav).

DOE

Návrh experimentu. Nejsilnější nástroj Six Sigma, který je založen na statistice. Pomocí předem naplánovaných pokusů se hledají nejvhodnější nastavení vstupních proměnných procesů, tzv. X.

vice informaci....

Experienciální vzdělávání

Přístup ke vzdělávání dospělých, založený na zpětné vazbě, poskytované vlastní zkušeností. Six Sigma důsledně využívá tohoto principu, když kombinuje výuku v učebně s konkrétními projekty účastníků školení.

Factory Physics

Kvantitativní přístup k řešení úloh plánování a řízení výroby a logistiky, který pracuje s matematickými modely.

Green Belt

Odborník, ovládající vybrané dovednosti pro vedení týmu Six Sigma i vybrané nástroje statistické analýzy či průmyslového inženýrství. Green Belt zpravidla pracuje jako člen projektového týmu, může být koučovaný Black Beltem.

Champion

„Šampionem“ je často označován výkonný manažer, který má v daném organizačním útvaru odpovědnost za prosazení Six Sigma. Podílí se na výběru témat projektů, zabezpečuje zdroje a komunikuje s členy týmů.

Lean Six Sigma

Snaha o integraci principů štíhlé výroby a kvantitativně založeného přístupu Six Sigma. Často se využívá v automobilovém průmyslu.

Master Black Belt

Black Belt získává kvalifikační stupeň "Master" po určité době praxe nebo po ukončení stanoveného počtu projektů. Zabývá se školením, rozvojem metodiky Six Sigma a koordinací projektů.

MINITAB

Nejčastěji používaný statistický SW balík v rámci Six Sigma.

Sigma level (úroveň sigma)

Úroveň kvality, při které se srovnává počet chyb k počtu příležitostí k chybě, neshodě, poruše. (DPMO). Šest Sigma úroveň je 3,4 chyb na milion příležitostí.

Six Sigma

Six Sigma je strukturovaný a vysoce kvantitativně založený přístup ke zlepšování kvality produktů a procesů prostřednictvím týmové práce.

Software pro Six Sigma

Počítačový program, který umožňuje provádět analýzy dat, řízení projektů, řízení zdrojů a umožňuje vytvářet zprávy o projektech Six Sigma.

SPC (Statistical Process Control)

Statistické řízení procesů, důležitý nástroj pro ověření stability procesu ve fázi Analyse a pro řízení procesu ve fázi Control.

Sponzor projektu

Výkonný manažer, který je partnerem projektového týmu. Často přímo odpovídá za zlepšovaný proces. Je pravidelně informován o práci týmu, je prvním oponentem jeho výsledků a zároveň pro tým zabezpečuje zdroje.

TOC

Teorie omezení využívá analogie toku peněz, informací a materiálů s prouděním kapalin. Poskytuje jediné objektivní měřítko pro hodnocení ekonomických přínosů projektů Six Sigma.

TRIZ

Zkratka z ruštiny (Teorija rešenia izobretatelskych zadač). TRIZ je metodologie na analýzu, identifikaci a řešení problémů. Na rozdíl od brainstormingu používá algoritmus pro vynalézání řešení, nových systémů a postupů.

Týmová práce

Zapojení členů týmu do společné práce. Týmová práce je řízená manažerem - odborníkem, který rozumí vývoji týmu a týmovým úlohám členů týmu.

Úroveň kvality Six Sigma

Úroveň kvality, při které je jen 3,4 chyb na milion příležitostí k chybě, poruše, neshodě.

VOC (voice of the customer)

„Hlas zákazníka“. Postup, kterým zjišťujeme požadavky vnějšího nebo vnitřního zákazníka.

VOB (voice of the business)

Vyslovené nebo nevyslovené požadavky, potřeby podnikání, podniku, akcionářů nebo majitelů podniku.

X

V terminologii Six Sigma se pojmem „velké X“ označují vstupní proměnné v procesu, které budou mít největší vliv na „velká Y“.

Y

V terminologii Six Sigma jsou jako „velké Y“ označeny důležité výstupní proměnné procesu, svázané s kritickými požadavky zákazníků.

Yellow Belt

Odborník, který má základní znalosti Six Sigma metodiky, ale nevede projekty. Účastní se projektů jako člen týmu.

MM