logo_interquality
Zaregistrovat se | | 22. září 2019 |
  Hledat

media

CO JE SIX SIGMA
Co je SIX SIGMA

Pojem Six Sigma má tři významy - může znamenat:

  • Manažerskou filosofii, založenou na principu neustálého zlepšování, využívající procesního řízení a prosazující rozhodování na základě naměřených dat. Příkladem uplatnění takové filosofie v praxi jsou společnosti General Electric či Motorola.
  • Strukturovaný a vysoce kvantitativně založený přístup ke zlepšování kvality produktů a procesů prostřednictvím týmové práce.
  • Dosaženou úroveň kvality produktu nebo procesu, kdy na jeden milion příležitostí připadá maximálně 3,4 chyb.

 

Projekty Six Sigma

Six Sigma je zlepšování projekt po projektu. Chcete zjistit, jak životaschopný je program Six Sigma ve společnosti, kde jste na obchodním jednání? Zeptejte se, kolik projektů Six Sigma tam právě probíhá! Pokud je v podniku o pěti stech lidech jediný aktivní projekt, nelze asi mluvit o opravdové implementaci. Projekty jsou krví této manažerské iniciativy a vrcholový management je jejím srdcem.

 

Na typickém projektu Six Sigma se podílí jeden Black Belt a několik Green Beltů, případně Yellow Beltů. Projekt bude trvat jeden až šest měsíců a povede k zásadnímu posunu vpřed. Proto používají týmy Six Sigma rozsáhlý soubor nástrojů pro analýzu údajů i pro navrhování nových řešení. Řada těchto nástrojů je zcela univerzálních, některé se ale hodí specificky pro procesy v oblasti služeb a jiné jsou vlastní spíše výrobnímu prostředí.

 

Projekty musí dodržovat metodiku Six Sigma a postup DMAIC nebo DMADV. Důležité je přizpůsobení nástrojů konkrétnímu projektu.

 

Six Sigma a učící se organizace

Manažerský „guru“ Peter Senge v roce 1990 napsal: Poruchy učení jsou smutné u dětí, u podniků jsou ale fatální. Je to hlavně díky neschopnosti učit se, že se většina podniků nedožívá ani věku lidí – většina z nich umírá před dosažením čtyřicítky. „Učící se organizace“ překonávají tuto neschopnost a jsou schopné porozumět budoucím hrozbám a příležitostem.


Jak Six Sigma implementovat?

Rozhodujete se, jestli myšlenku Six Sigma zavést i ve vaší společnosti? Potom byste si nejprve měli udělat krátký seznam nákladů a přínosů. I když se dnes Six Sigma prosazuje kromě podnikatelské sféry i ve státní správě a zdravotnictví, není to iniciativa pro každého. Dramatických ekonomických přínosů dosáhly ty společnosti, které Six Sigma vyhlásily jako podnikovou filosofii a pro které se Six Sigma stalo „způsobem života“. Tam, kde byla odpovědnost za zavedení Six Sigma delegována na nižší manažerskou úroveň, kde Six Sigma musí zápasit s jinými manažerskými iniciativami o společné zdroje nebo kde technická úroveň procesů i produktů je nízká, budou přínosy nepochybně menší.


Historie Six Sigma

Vynálezcem konceptu Six Sigma je Bill Smith (1929-1993), který v roce 1986 zavedl v Motorole posuzování kvality na základě měření směrodatných odchylek proměnlivosti procesů. Posuzovat kvalitu nikoliv na základě výrobků, ale výrobního procesu nebyla v té době originální myšlenka. Avšak zavedení měřítka Six Sigma (vše co je mimo oblast šesti směrodatných odchylek je špatně) a vypracování celé metodologie založené na struktuře DMAIC v projektech zlepšování, je již Smithova zásluha. Koncept nového přístupu k zlepšování procesů byl ředitelem Motoroly (CEO) Bobem Galvinem přijat a podporován tak, že se záhy stal hlavní filozofií Motoroly.

Základní myšlenky byly dále rozpracovány a dnes tvoří systém, který je začleněn do organizační struktury Motoroly a který je nadále rozvíjen a schopný absorpce nových poznatků a zkušeností s řízením procesů.

V roce 1995 začíná Six Sigma zavádět Jack Welch v General Electric a úspěšnou implementací dokazuje, že Six Sigma může být neobyčejně úspěšná i v oblasti služeb, konkrétně bankovnictví.

V současné době nalezneme mnoho úspěšných aplikací Six Sigma v nejrůznějších oblastech průmyslu i služeb. Velká většina těchto aplikací přináší organizacím obrovské úspory (viz odkaz na příklady v části Six Sigma ve službách a Six Sigma v průmyslu).

MM